* ระบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 30 วัน ถ้ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วขอให้รอวันถัดไป

* การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันยื่นเรื่องอย่างน้อย 1 วัน