สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ขอประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว

        ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนใบใหม่ให้คนไทยในญี่ปุ่น นั้น

        ขอเรียนว่า ขณะนี้เครื่องผลิตบัตรประชาชนเกิดการชำรุด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเครื่องฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

        หากคนไทยในญี่ปุ่นมีความประสงค์จัดทำบัตรประชาชนใบใหม่เป็นการเร่งด่วน สามารถติดต่อขอดำเนินการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ไปพลางก่อน

        สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.30 น.

        จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
11 พฤศจิกายน 2565

* ระบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 30 วัน ถ้ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วขอให้รอวันถัดไป

* การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันยื่นเรื่องอย่างน้อย 1 วัน

* กรณีที่ทำบัตรประชาชนใหม่ ภายหลังจากที่บัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุแล้วจะไม่มีค่าปรับใด ๆ

* บัตรประชาชนสามารถต่อบัตรใหม่ได้ล่วงหน้าภายใน 2 เดือน